CASE STUDY

Một case study (nghiên cứu trường hợp) là một phân tích chi tiết về một tình huống cụ thể, thường là một vấn đề hoặc một thành công đáng chú ý trong một ngành công nghiệp hay tổ chức. Nó thường được sử dụng để nghiên cứu và hiểu rõ về cách một vấn đề đã được giải quyết, một chiến lược đã được áp dụng, hoặc một sản phẩm/dịch vụ đã thành công.

Một case study thường bao gồm một phân tích chi tiết về vấn đề ban đầu, mục tiêu đặt ra, quy trình giải quyết vấn đề, các biện pháp được áp dụng, kết quả đạt được và những bài học rút ra từ trường hợp đó. Nó thường đi kèm với dữ liệu và thông tin thống kê để minh chứng và minh họa cho các kết quả và thành công.

Case study có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ marketing và quảng cáo đến quản lý dự án và phát triển sản phẩm. Chúng thường được chia sẻ công khai để truyền cảm hứng và cung cấp hướng dẫn cho người khác trong việc giải quyết các vấn đề tương tự hoặc phát triển các chiến lược tương tự.